• Bogata oferta genetyczna

 • Sprawdzona jakość

 • Rzetelność informacji

 • Przystępne ceny

 • Niemiecka genetyka

 • Sprawdzona jakość

 • Rzetelność informacji

 • Niemiecka jakość

Ogólne Warunki Sprzedaży Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skiereszewie

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe regulują zasady zawierania umów sprzedaży nasienia buhajów przez Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skiereszewie zwaną dalej „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów zwanych „Kupującym”.

Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, a łączącą strony umową mają zastosowanie postanowienia umowy.

Zasady sprzedaży zwierząt regulują wyłącznie zapisy umowy.

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2013

 1. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem:
   1. listu poleconego,
   2. faxu,
   3. korespondencji elektronicznej,
   4. telefonicznie.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego –przed przystąpieniem do realizacji zamówienia- zgody małżonka lub innej osoby oraz ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia:
   1. weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,
   2. poręczenia osób trzecich,
   3. innego ustalonego z Kupującym.
 2. Cena i warunki płatności
  1. Podstawą ustalenia ceny jest cennik Sprzedawcy obowiązujący w dniu przyjęcia zlecenia przez Sprzedawcę.
  2. Zapłata ceny następuje w terminie do 21 dni na podstawie wystawionej faktury VAT, po przyjęciu towaru przez Kupującego.
  3. Wszelkie płatności powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy ze wskazaniem tytułu płatności.
  4. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności Sprzedawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej płatnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  5. Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uiszczenia ceny.
  6. Kupujący ma obowiązek uprzedzić osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności na rzecz Sprzedającego.
 3. Przeniesienie roszczeń
  Kupujący jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Sprzedającego na osoby trzecie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Przejście ryzyka
  1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru, a w przypadku zakupu z wysyłką przechodzi na Kupującego w momencie wydania rzeczy przewoźnikowi, który trudni się przewozem tego rodzaju towarów.
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę jest ograniczona do szkody wyrządzonej umyślnie.
 5. Reklamacja
  1. Wszelkie reklamacje będą rozważane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone natychmiast po otrzymaniu towaru, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, sposób jej załatwienia zostanie każdorazowo ustalony z Kupującym.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
  3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Prezes Zarządu Jarosław Chudy

Katalog sierpień 2019

Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog oparty o wycenę sierpień 2019...

11 września 2019 czytaj więcej »

Wycena sierpień 2019 r. - mamy Nr 1!!!

Za nami kolejna wycena buhajów. Rozpłodniki oferowane przez nas (...) potwierdzają swoje wartości...

27 sierpnia 2019 czytaj więcej »

Katalog kwiecień 2019

Z przyjemnością przedstawiamy najnowszy katalog oparty o wycenę kwiecień 2019...

25 kwietnia 2019 czytaj więcej »
Gwarancja jakości Rzetelna firma
Facebook Google+ YouTube
 

O firmie

Kim jesteśmy - misja firmy

Zaplecze naszej działalności to ponad 760 000 pierwszych zabiegów unasienniania buhajami HF oraz niemal 530 000 krów wpisanych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy, obrót materiałem hodowlanym na poziomie 90 000 sztuk rocznie. Do tego 570 000 pierwszych zabiegów nasieniem buhajów simentalskich i odpowiadająca tym cyfrom ilość buhajów testowych i wycenionych. W naszej ofercie na pewno nie zabraknie także propozycji dla hodowców i producentów bydła mięsnego.

Baner przedstopka Intergen

Wycena genomiczna

Poznaj szczegóły naszej oferty wyceny genomicznej i uzyskaj najlepsze możliwości inseminacyjne.